EU fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi)

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba za više informacija:

Stjepan Matić, osoba ovlaštena za zastupanje
E-mail: info@hotel-rosina.com
Telefon: +385 21 695450